Zamówienia publiczne

W toku swojej pracy zawodowej świadczyłem pomoc prawną zarówno wiodącym uczestnikom gry rynkowej, takim jak np. banki, wiodący koncern dystrybuujący narzędzia, międzynarodowa firma IT, międzynarodowy sklep internetowy, jak i przedsiębiorcom z polskiego sektora MŚP.
 
Dla moich klientów w ciągu ostatnich kilkunastu lat pracy zawodowej m.in.:
 
  • przygotowałem przedprocesową opinię prawną dotyczącą środków prawnych i szans w związku z nieprawidłowościami przy udzielaniu zamówienia publicznego,
  • wspierałem adwokata w postępowaniach karnych w odniesieniu do aspektu związanego z prawem zamówień publicznych i przestępstwem nadużycia uprawnień,
  • zastępowałem klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z odwołaniem wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w IT poprzez przystąpienie do odwołania po stronie zamawiającego w odniesieniu do odwołania wniesionego przez innego wykonawcę w odniesieniu do przedstawienia należycie poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentu,
  • zastępowałem klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą poprzez przystąpienie po stronie zamawiającego do odwołania złożonego przez innego wykonawcę IT, który powoływał się na przedstawienie należytego dokumentu – niemieckiego odpowiednika zaświadczenia o niekaralności oraz niemieckiego odpowiednika dokumentu wykazującego nieorzeczenie zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • analizowałem i opiniowałem opinię Konsultantów Zamówień Publicznych w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego z zakresu IT z punktu widzenia przedstawionych w niej rozumowań i możliwości zastosowania do zbliżonego stanu faktycznego,
  • pomagałem w przygotowaniu dla koncernu IT oświadczenia o grupie kapitałowej na potrzeby zamówień publicznych, w szczególności prowadziłem bieżące doradztwo, jak również przygotowywałem wewnątrzkorporacyjne opinie prawne dotyczące udziału w przetargach prywatnych prowadzonych na bardzo zbliżonych do prawa zamówień publicznych zasadach, w szczególności np. w odniesieniu do zakresu SIWZ – m.in. czy obejmuje dostawę softwaru osób trzecich, czy nie, wyjaśnienia zakresu przedmiotowego oczekiwanej licencji, zawarcia NDA.